Онлайн Обучение

Печат ПДФ

Онлайн обучението

Типа обучение, който се осъществява чрез компютърни и информационни технологии се нарича Онлайн обучение. Това обучение е „педагогика, подсилена от цифровите технологии“.

При онлайн обучението в голяма част от случаите, не се осъществява взаимодействие „лице в лице” между двата негови компонента - този които обучава и обучаемия. То се използва взаимозаменяемо в голямо разнообразие от контексти. Масово в големите и средни компании, обучението се основава на стратегии, които използват мрежата на компанията, по този начин се получава достъп до курсове за обучение на служителите. Америка е страната, в която е развитото планираното обучение.

Там се използва разнообразие от технологии в компютърно-базираното обучение, за да се достигне пълноценно и ефикасно до учащите. Днес в значителна част от университетите по света, онлайн обучението се използва, за да се създаде ясен режим на присъствие на курс или учебни програми, където учениците рядко, почти не присъсват лице в лице, защото те се обучават онлайн.

Онлайн обучение - типология:

За популяризиране но онлайн обучението огромна роля имат развитието на интернет и мултимедийните технологии. Те са основният фактор, позволяващ онлайн обучение като съдържание. Технологиите, услугите и развитието се определят като трите основни сектора на неговата индустрия. Онлайн подготовката е метод, прилаган от много от платените висши училища, които държат на квалифицирана подготовка на студентите. Необяснимо и успоредно с това обаче, само 50% от частните училища го предлагат.

Частните учебни институции могат да станат по-ангажирани с въвеждане и практика на онлайн базираното обучение. Причина за това ще е намаляване разходите за изграждане на подобва обучителна система.

Друга съществена част за развитие на обучението онлайн е наемането на подходящо обучени служители за онлайн работата с учениците. Учителите задължително трябва да са добре подготвени и да разбират добре съдържанието. Те трябва да имат изрядна школовка в използването на компютър и Интернет. Уеб обучението е образование, което се разраства много бързо. Интернет-онлайн програми се разработват изцяло и независимо от водещите изследователски университети днес.

Последните десет години се характеризират с мащабно развитие на технологиите. Значителна част от разработчиците на софтуер започват да модернизират онлайн обучението като целта е създаване продукти спомагащи обучението във всичките му аспекти. Сега е времето на уеб технологиите и се появяват все повече и повече платформи за онлайн обучение.

Може да се твърди, че метода на уеб обучението е най-използваният подход за развитие на обучаващите се най-вече в ИТ сферата. В полза на онлайн обучението може да се каже, че то е изключително гъвкаво, по причина заради това, че не зависи от хардуера и практически е достъпно отвсякъде. Като сигурен и ефикасен метод за обучение в днешно време почти не съществува учебно заведение, което да не използва този подход. Постоянно се увеличава броя на компаниите, които инвестират в подобен софтуер с цел развитие на кадрите си.

Онлайн обучението има свои цели за постигане. Уроците представяни чрез онлайн средата са предназначени за ефективно образоване на студентите чрез непрекъснато предоставяне на информация. Предоставянето на постоянна помощ на студентите да изпълняват конкретни задачи е друг аспект от него. Информационно базираното онлайн съдържание предава информация на студента. Примерите включват съдържание, разпространяващо историята или фактите, свързани с услуга, компания или продукт.

В информационно базираното съдържание не се изучава специфично умение. В съдържанията, с основа за изпълнение, обучаващите се изграждат гъвкави и ефикасни умения, които подпомагат увеличаване на образоваността си. Онлайн преподаването има множество предимства, които ще бъдат изтъкнати в следващите редове. Много от хората смятат, че този вид преподаване значитилно намалява качеството на обучението, но това не е така. Практиката убедително показва ползата от такъв вид преподаване.

Модела на дистанционното обучение придобива все по-голяма популярност, за което пък от своя страна има причини и те са: 1.Онлайн обучението дава нови перспективи за учащите, които при стандартното обучение не биха могли да участват в учебния процес. Такива потенциални учащи са например хората с физически увреждания, децата, прекалено възрастните или инвалидите или тези, затруднени да идват в учебното заведение по една или друга причина.

Това се отнася и за хората които живеят и работят на отдалечено място. 2.Уеб обучението позволява на учебните заведения да обучават голям брой учащи, но с относително малко преподаватели. Това означава по-ниски разходи за университета или училището. 3.Трето, желаещите да учат имат възможността да продължават своето обучение през целия си живот независимо, къде и как живеят. Така впоследствие цялото общество има полза,много повече хора успяват да получат образование.Тези предимства карат много учебни заведения да провеждат онлайн курсове на обучение, дори в началото само като експеримент.

Едно от основните качества за ефективност на онлайн обучението е курсът да бъде проектиран с ясни цели и указания. Заданията към учащите да бъдат смислени за контекста на учебния предмет, да са свързани с решаването на житейски проблеми. Обучаемите се хора да добият представа за изискванията към тях.

Аспекти на онлайн обучението

Важен аспект на онлайн обучението е постоянното оценяване по време на курса. Трябва да се прилагат разнообразни качествени и количествени методи, средства и инструменти за оценяване. Нужно е да бъдат осигурени подходящи механизми за навременна и ефикасна обратна връзка, дори и оценяване между самите обучаеми.

Добър ефект се наблюдава и от ефикасното управление на текущото и крайно оценяване, автентичност/достоверност, както и прилагане на задачи с отворен отговор. Сътрудничеството между обучаемите също е стимулиращо процеса на обучението. То трябва да бъде прилагано чрез използването на подходящи средства за комуникация и възможност за взаимодействие между учениците. Достъпност на онлайн ресурсите е следващият положителен подход.

Трябва да се приложи в рамките на курса, както и в Интернет. Желателна е наличието на отговорност в обучаемия, също и осигуряване на възможност за отговорност в рамките на оценяването. Пречките за прилагане на онлайн обучението не са малко на брой. Те са технически и включват ограничения относно преноса на информация, хардуерни и софтуерни стандарти, нивото на техническите знания и умения на преподавателите. Направени са финансови анализи, които доказват, че малко образователни институции имат значителни доходи от таксите на обучаемите.

Трябва да се посочи в тази връзка, че пък разработването и поддръжката на онлайн оценяването не е евтина. Друго отежняващо обстоятелство е и че, законите в някои страни забраняват на институциите да събират такси за обучение. Трябва задължително да се прилага установяване самоличността на обучаемите, тъй като съществува опастността друго лице да изпълнява заданията, възложени на даден учащ. Използване на чужди материали са също от често срещани и на това трябва да се попречи развитието.

Обучение за деца