Разпределено обучение

Печат ПДФ

Разпределеното обучение

Всичките форми на организирано обучение под ръководството на образователна институция, осъществявана от обучаващи в полза на учащите на различни места се нарича разпределено обучение. Учащите може да са отделени по отношение на време и място от образователната организация. Разпределеното обучение има предимства, които ще бъдат посочени в следващите редове.

При него учащите без проблем получават достъп до мултимедийни учебни материали, които не са на под ръка при стандартните курсове и програми. Те могат успешно да участват в дискусии с други ученици чрез e-mail и електронни тематични форуми. Възможността учащите да подбират удобно време и място за учене е причината този вид обучение да има успех.

Какво предлага разпределеното обучение

РО предлага повишена гъвкавост и достъпност, но пък заедно с това се налага и увеличаване отговорноста към учащите. Адекватния и правилен подход, който трябва да съсредоточава разпределеното обучение е че той трябва пълноценно да осигурява на учащите се инструментите, и нагласата за продължителен успех при преодоляването на трудностите не само по пътя на образованието, но и в житейски план като цяло.

Има няколко критерия за постигане на пълноценни резолтати при РО. За да има то положителен резолтат, учащите трябва да се стараят и бъдат изпълнителни, активни и отговорни при транформирането на материала. Те трябва да комуникират по-между си и с преподавателя, а също и да бъдат позитивни. Мотивацията трябва да бъде водеща в обучението, така по-бързо ще се усвои материала и ще доведе до способност за самостоятелно или колаборативно зауваване на чуждата материя.

Друг критерий е способността на учениците да мислят критично и да подбират онформацията правилно, тъй като в Интернет тя е много и не винаги вярна. Не на последно място се подрежда, че и те трябва да притежават и да се стараят да развият по-голямо количество организационни умения, като и да са достатъчно гъвкави и функционални в работата си при различни учебни способи и различни учебни материали. Скоро този начин на обучение ще стане доминантния образец за више образование, въпреки че в краткосрочен план институциите са изправени пред множество предизвикателства, свързани с „дистанционния” компонент.

Резултати от разпределено обучение

От резултатите, които до сега показва разпределеното обучение, за в бъдеще то ще донесе много ползи на висшето образование като повишен учебен опит, подобрен достъп до образование, по-голяма гъвкавост на учащия, по-функционално взаимодействие и сътрудничество. РО поражда стратегическо и финансово предизвикателство за всеки тип висша образователна институция. Напредъкът в технологията и разширяването на пазара за разпределено обучение поставят въпроси пред ректорите на колежи и университети, независимо от тяхната институционална мисия.

Разпределеното обучение се разглежда не като нов термин, целящ да замени дистанционното обучение. Дистанционното обучение е подмножество на РО, което произлиза от концепцията за разпределените ресурси. Моделът на РО е много гъвкав и успешно може да се прилага при условия и в комбинация с традиционни лекции в класна стая, дисанционни курсове. Той се използва успешно при създаването на изцяло виртуални класни стаи без реално присъствие по място на всички ученици, както при традиционното обучение.

Това обучение е сполучлив онлайн заместник на традиционните лекции, но и не само това. То прави и разширява възможностите за взаимодействие между учебното заведение и учащия, комбинирайки симулации и визуализации, а също така и колаборативно учене. Фокусът при РО пада върху обучаемия, който не само е отделен физически от преподавателя и от другите учащи, но също така той учи със свое собствено темпо и във време, удобно за него. Общото между дистанционно и разпределено обучение е технологията.

Преподаването при разпределено обучение

Преподаването и ученето в разпределеното обучение не се ограничават нито от пространството, нито от времето, в което се провеждат. Това е учебен модел, който позволява преподавател, учебен материал и обучаващи се да бъдат на различни места, но пък да поддържав постоянна връзка по-между си. Независимо дали учащите са в учебната сграда или онлайн, има много импликации на интеграция на технологии в образованието, например при осъществяването на принципа за ”разпределеност“ на обучението.

Най-важното в подкрепа на обучението от този вид е, че за учащите то предлага гъвкавост и достъпност, които при други форми не биха били налице.

Обучение за деца